VIRÁGOSKERT IDŐSEK OTTHONA

Virágoskert Idősek Otthona

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.!” (Teréz anya)

A szolgáltatás célja

A Virágoskert Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, pszichés és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén individuális szabadsága és önrendelkezési joga a legteljesebb mértékben érvényre jusson.

A szolgáltatás feladata

A Virágoskert Idősek Otthona gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

A Virágoskert Idősek Otthonába meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg. Az intézményben két ágyas szobák vannak, ezért a demenciával élők egy szobába költöztetése jelenti a demenciával élők gondozási csoportját.

A Virágoskert Idősek Otthonában az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

Idősotthoni ellátás az értékelő adatlap alapján III. fokozatú, teljes ellátásra szoruló, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Az intézmény zöldövezeti környezetben ideális tárgyi feltételekkel rendelkezik. Főközlekedési útvonal közelében, tömegközlekedési eszközzel is jól megközelíthető. Építészeti megoldásai lehetővé teszi lakói számára a közösségi élet mellett az intim zóna megőrzését és ezáltal az emberi méltóság alapjait teremti meg. Az épület emeletén helyezkedik el az otthon, a lépcsőház kapaszkodóval felszerelt, egy ülőlift segíti az ellátást igénybe vevők emeletre jutását. A Virágoskert Idősek Otthona zárt, rendezett udvarral rendelkezik, amely a demens ellátottak védelmét és érdekeit is egyaránt szolgálja.

A folyósó kapaszkodókkal van felszerelve az ellátottak egészségügyi állapotához igazodva a fürdőszobák szintént kapaszkodókkal felszereltek a bútorok az idősek számára biztonságosak, kényelmesek. A lakók elhelyezése 10 db két ágyas szobában történik, ahol lehetőség nyílik házaspárok és vagy családtagok közös elhelyezésére is. A lakrészek alapbútorzata a lakók egészségi állapotához és életkorához lett kialakítva. Valamennyi lakrészben hűtő és televízió is található. A nővérhívó rendszer a biztonságot és az azonnali segítséget szolgálja.

A Virágoskert Idősek Otthonában melegítő konyha és étkező is található, amely a közösségi programok színtere is.