IDŐSEK GONDOZÓHÁZA ÁTMENETI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY IGÉNYLÉS

IDŐSEK GONDOZÓHÁZA

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.!” (Teréz anya)

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át). Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes szociális vetítési alap összegének 30%-ánál, 2024. évben 8 550,-Ft-nál.

Intézményi térítési díj:

Idősek/Demens személyek átmeneti ellátása: 6 300,- Ft/nap

Idősek/ Demens személyek átmeneti ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 4 015,-Ft/nap

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást háziorvossal vagy kezelőorvossal kell kitöltetni.
Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot.
Amennyiben ellátást igénylőnél a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata igazolt, az ezt megállapító szakvéleményt a kérelemhez be kell csatolni.

A kérelmet és a Jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.
Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni. 

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Titkárságán lehet benyújtani, illetve lehetőség van a kérelem postaládában történő elhelyezésére vagy postai úton történő továbbítására.

Az időskorúak gondozóházában történő elhelyezés előtt előgondozást kell végezni.

Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi. A kérelem elbírálása során amennyiben nem idősotthoni elhelyezésre jogosult a kérelmező a kérelem elutasításra kerül, az írásban és indoklással kell megtenni.

Az ellátás biztosítása a kapacitások függvényében történik.  A megállapodás megkötésére a KESZI Titkárságán kerül sor a beköltözés napján.

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.
Titkárság: Kajtárné Pozsgai Barbara
elérhetőségek: 96/566 260
email:
info@szocmkt.hu

 Ügyfélfogadási idő:

Kedd – Csütörtök 8:00 – 15,00 óráig

Pénteken 8,00-12,00 óráig