IDŐSEK GONDOZÓHÁZA

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.!” (Teréz anya)

A szolgáltatás célja

Az Idősek Gondozóháza célja, hogy a szociális szolgáltatásban részesülők testi-lelki és szociális egészségét a lehető legtovább fenntartsa, önrendelkezési jogát és alapvető emberi és állampolgári jogait tiszteletben tartsa, együttműködve az ellátásban részesülőkkel és természetes – családi-támaszaival.

Az intézmény célja az Idősek Gondozóháza szolgáltatásait igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, pszichés és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén individuális szabadsága és önrendelkezési joga a legteljesebb mértékben érvényre jusson.

 A szolgáltatás feladata

Az Idősek Gondozóháza átmeneti jelleggel, legfeljebb egy évig biztosít teljes körű ellátást azon időskorúaknak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosi szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. Az Idősek Gondozóháza gondoskodik az ellátottak napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az Idősek Gondozóházában történő teljes körű ellátást a 1993 évi III.tv. (továbbiakban Szt.) 68. § alapján a következő személyek vehetik igénybe:

Az Idősek Gondozóházában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel nem vagy rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

 Az Idősek Gondozóházán belül külön gondozási egységben vannak ellátva azok a személyek, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.