ARANYKOR IDŐSEK OTTHONA

Aranykor Idősek Otthona

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.!” (Teréz anya)

A szolgáltatás célja

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást háziorvossal vagy kezelőorvossal kell kitöltetni.

Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot. Amennyiben ellátást igénylőnél a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata igazolt, az ezt megállapító szakvéleményt a kérelemhez be kell csatolni.

A kérelmet és a Jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni.  

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Titkárságán lehet benyújtani, illetve lehetőség van a kérelem postaládában történő elhelyezésére vagy postai úton történő továbbítására.

Az Aranykor Idősek Otthonába történő elhelyezés előtt előgondozást kell végezni.

Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi.

A kérelem elbírálása során amennyiben nem idősotthoni elhelyezésre jogosult a kérelmező a kérelem elutasításra kerül, az írásban és indoklással kell megtenni.

Az ellátás biztosítása a kapacitások függvényében történik.  

A megállapodás megkötésére a KESZI Titkárságán kerül sor a beköltözés napján.