ARANYKOR IDŐSEK OTTHONA IGÉNYLÉS

Aranykor Idősek Otthona

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.!” (Teréz anya)

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást háziorvossal vagy kezelőorvossal kell kitöltetni.

Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot. Amennyiben ellátást igénylőnél a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata igazolt, az ezt megállapító szakvéleményt a kérelemhez be kell csatolni.

A kérelmet és a Jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.
Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni.  

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Titkárságán lehet benyújtani, illetve lehetőség van a kérelem postaládában történő elhelyezésére vagy postai úton történő továbbítására.

Az Aranykor Idősek Otthonába történő elhelyezés előtt előgondozást kell végezni.
Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi.
A kérelem elbírálása során amennyiben nem idősotthoni elhelyezésre jogosult a kérelmező a kérelem elutasításra kerül, az írásban és indoklással kell megtenni.

Az ellátás biztosítása a kapacitások függvényében történik.  

A megállapodás megkötésére a KESZI Titkárságán kerül sor a beköltözés napján. 

 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.
Titkárság: Kajtárné Pozsgai Barbara
elérhetőségek: 96/566 260
email:
info@szocmkt.hu

 Ügyfélfogadási idő:

Kedd – Csütörtök 8,00 – 15,00 óráig

Pénteken 8,00-12,00 óráig

A személyi térítési díj megállapítása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, a jövedelemhányad megállapítása az Sztv. 117. § (2) bekezdés b) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelemhányad 80%-át). Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, akkor a jelentős pénzvagyonból kell a térítési díj különbözetet fedezni. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, akkor a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részére az intézmény jelzáloghitelezői igényt nyújthat be. Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését. 

A tartós bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes szociális vetítési alap összegének 30%-ánál, 2024. évben 8 550,-Ft-nál.

Intézményi térítési díj:

Idősek/Demens személyek ellátása: 6 300,- Ft/nap Idősek/
Demens személyek ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 4 015,-Ft/nap